Faculties

Prosthodontics & TMJ Physiology

Chih-Ling Chang     Kin-Di Chang    Yih-Wen Gung       Yun-Lin Hsieh   Ming Lun HSU     Shyh-Yuan Lee      Ding-Han Wang
Orthodontics and Pedodontics
Jeng-fen Liu   Wen-Yu Shih     Ming-Chin Wang    Tzu-Ying Wu       I-Husan Yu               

Endodontics
Yi-Ching Ho       Sheng-Fang Pai       Shue-Fen Yang

Periodontology
Hen-Li Chen     Hsuan-Hung Chen     Wen-Kai Kao       Yu-Lin Lai

Oral and Maxillofacial Surgery

Ting-Han Chang    Kai-Feng Hung     Shou-Yen Kao      Wen-Liang Lo    Hsi-Feng Tu      Cheng-Hsien Wu         Cheng-Chieh Yang

Oral Pathology

Kuo-Wei Chang      Ching-Yi Wu

Oral Biology, Dental Material & Tissue Engineering

Kan-Tai Hsia      Her-Hsiung-Huang     Shan-Ling Hung     Yuan-Min Lin        Yi-Wen Lin      Shu-Chun Lin        Chia-Shu Lin        Wan-Chun Li      Jeng-Fan Lo       Yu-Cheng Lin  

Dental Public Health
Lin-Yang Chi